ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Nicméně "humanizace" uličního prostoru probíhá ruku v ruce s dokončením obchvatů kolem města.
Kvalitní dopravní infrastruktura je důležitým faktorem rozvoje a konkurenceschopnosti ekonomiky. Tím, že není základní síť všech druhů dopravy dobudována může zapříčinit, že celá republika skončí v rámci Evropy někde na okraji. Tato nepříjemná vize se znásobuje v regionu Střední Moravy a graduje ve městě Přerově, které vždy bylo významnou křižovatkou dopravních cest.  Statutární město Přerov, které má přibližně 50 000 obyvatel, je již po několik desetiletí opomíjeno v souvislosti se stavbou páteřní silniční sítě. Za poslední dvě desetiletí se dopravní situace ve městě výrazně zhoršila a vyžaduje neprodlené řešení.

Špatná průjezdnost městem Přerovem již zdaleka netrápí pouze občany města Přerova, ale je velkou dopravní překážkou i pro obyvatele okolních měst, které městem projíždí. Nikdo nezpochybňuje, že rozvoj dopravní infrastruktury je velmi finančně náročný ,a proto je nutné mít  zpracovanou kvalitní strategii, která nebude v každém rozpočtovém období měněna.

Zástupci města Přerova se v minulých letech soustavně obraceli na předsedu vlády, vládu České republiky, Ministersvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Olomoucký kraj ve věci chybějící dopravní infrastruktury, což způsobuje ve městě obrovské dopravní problémy. Jedná se o stavbu přeložky silnice I/55-průtah městem a realizace staveb dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice- Přerov a 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou).

V této záležitosti apelujeme na princip solidarity měst v Olomouckém kraji, regionu Moravy, kdy společný tah“za jeden provaz“může přinést řešení. Velmi si vážíme této spolupráce a podpory obcí, měst, krajů a aktivit Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Naše úsilí podpořila svými podpisy na společném Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování chybějících úseků dálnice D1 Říkovice-Přerov (stavba 0136) a  Přerov-Lipník nad Bečvou (stavba 0137) také většina starostů měst a obcí našeho regionu-Přerovska, Hranicka a Lipenska ale i hejtmani Olomouckého, Zlínského kraje, podporu vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje.

Co dodat závěrem? Možná výňatek z deklarace účastníků Moravského dopravního fóra, které proběhlo 2.4.2012 v Olomouci pod záštitou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě : „Prosazujeme koncepční a předvídatelný rozvoj dopravní infrastruktury v ČR, jako důležitý předpoklad pro udržení konkurenceschopnosti země. Oblast Střední Moravy dlouhodobě vykazuje nízkou míru výkonnosti ekonomiky, přičemž porovnáním hodnot HDP oproti jiným regionům Evropy i ČR, toto území zaostává. Realizace jednotlivých projektů dopravní infrastruktury je proto důležitou podmínkou pro budoucí rozvoj a prosperitu  regionu. Zasazujeme se o nastavení dlouhodobého finančního rámce pro rozvoj dopravní infrastruktury v ČR, včetně vyhodnocení možných alternativních forem.“ 

Zdroj: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/doprava/
PRŮZKUMY
V období měsíců září - říjen 2016 proběhl v rámci analytické části projektu na území města dopravní průzkum individuální automobilové dopravy na pozemních komunikací. Směrový dopravní průzkum byl proveden za účelem získání údajů o tranzitní, cílové a vnitroměstké dopravě, potřebný pro získání matice přepravních vztahů. byl také proveden křižovatkový dopravní průzkum na vybraných křižovatkách.

Výsledky již brzy zveřejníme.
Průběžná zpráva - přerovské křižovatky sledovali výzkumníci, zjišťovali kritická místa
Studenti Bezpečnostně právní akademie v Ostravě zjišťovali (19. 10. 2016), jak hustý je provoz v Přerově, ale třeba i to, kolik lidí projde přes vytížené přechody pro chodce. Sčítalo se od sedmi do desíti dopoledne, a pak od dvou do šesti večer. bylo rozlišováno, kolik druhů dopravy projede místem v patnáctiminu­tových intervalech.

Přerov je svou katastrofální dopravní situací pověstný – kvůli chybějícímu obchvatu proudí tranzitní doprava centrem města a nejen řidiči v kolonách, ale i chodci a cyklisté trpí. Usnadnit život jim mohou třeba i drobné úpravy křižovatek nebo nové přechody pro chodce. Město ale potřebuje zjistit, kde je situace nejhorší a výsledky analýzy využije pro svůj plán udržitelné mobility.

Zdroj (celý článek naleznete na uvedeném odkazu): http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovske-krizovatky-sleduji-vyzkumnici-zjistuji-kriticka-mista-20161019.html